RECYCLING RECYCLING
SHEET IN BLOCK SHEET IN BLOCK
GLOVES FOR ONE SOLE USE GLOVES FOR ONE SOLE USE
DOG BAG DOG BAG
BAKERY BAG BAKERY BAG
umbrella bag umbrella bag